Jongeren

De uitvoering van besluiten op onderwerpen zoals duurzame energie, klimaatadaptatie, woningbouw, de ontwikkeling van het buiten gebied en het sociale domein, zijn generatie overschrijdend. Het is voor de PCG vanzelfsprekend om onze jongeren te betrekken. De PCG is daarom blij met het feit dat er een jongerenraad is en wil hier in de nieuwe raadsperiode nauw mee optrekken.

Betaalbare woningen

Er moeten in de komende jaren veel huizen gebouwd worden. Zowel starterswoningen als sociale huurwoningen. Hiervoor moet door de gemeente actief worden samengewerkt met projectontwikkelaars, grondeigenaren en initiatiefnemers. Daarnaast moet er duidelijk beleidkomen voor het ontwikkelen van pre-mantelzorgwoningen, het splitsen van woningen en het transformeren van grote gebouwen naar bijvoorbeeld appartementen.

Ondernemerschap

Ondernemers moeten niet gehinderd worden door onnodige regels en barières. Daarnaast moet de detailhandel in verschillende kernen worden gestimuleerd om de leefbaarheid te verhogen en de locale economie te bevorderen.

De agrarische sector heeft een belangrijke positie in de gemeente Buren die niet verslechterd mag worden. Zij moeten dan ook de ruimte krijgen voor schaalvergroting en verduurzaming.

Financiën

We staan voor verantwoord financieel beleid waarbij er geen lastenverhoging plaatsvindt, dan indien nodig alleen de maximale inflatiecorrectie.

Gemeentelijk vastgoed

De gemeente moet geen vastgoedbeheerder zijn. Daarom vinden we dat bestaand vastgoed moet worden verkocht tegen marktconforme voorwaarden.

Voor het verkopen van het gemeentehuis is de PCG terughoudend. Dit moet eerst goed onderzocht worden zodat duidelijk is wat de financiële consequenties zijn en wat de gevolgen zijn voor de dienstverlening naar onze inwoners.

Herindeling

De PCG is tegen herindeling van de gemeente. Wel moet er met andere gemeenten worden samengewerkt, waar dat meerwaarde heeft. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar plattelandsgemeenten uit de regio.

Glasvezel

Betrouwbare internetverbindingen zijn steeds belangrijker. Of het nu gaat om zorg op afstand of thuiswerken, iedereen moet kunnen beschikken over internet via glasvezel.

Energie

We staan voor verantwoord klimaatbeleid. Dat betekent niet dat we klakkeloos vruchtbare landbouwgrond en mooi landschap moeten opofferen voor windmolens en zonnepanelen. Wij hebben een sterke voorkeur voor zon-op-dak en zon-op-water.

We zullen ons houden aan de regionale afspraken die gemaakt zijn wat betreft de opwekking van duurzame energie. Tegelijk staan we open voor alternatieve vormen zoals kernenergie en het gebruik van waterkracht.

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Steeds vaker krijgen we te maken met hittestress en wateroverlast. Daarom zullen we moeten zorgen dat we ook onze omgeving hierop aanpassen. We willen een strategische aanpak om wijken en dorpen te vergroenen. Maar ook is stabiel waterschap van belang voor onze agrariërs om zo de voedselvoorzieningen te kunnen blijven garanderen.