Banner verkiezingen

Download verkiezingsprogramma


Zondagsrust

Wij zijn voor het behoud van zondagsrust. God heeft de zondag geheiligd tot Zijn eer. Daarnaast zien wij de zondag als rustdag als iets positiefs voor de samenleving als geheel. Iedereen is gebaat bij één dag rust in de week.

Voor kleine ondernemers is het een extra last als zij onder dwang of drang hun winkel op zondag moeten openstellen. Wij zijn vóór een volledige winkelsluiting op zondag en we willen geen (sport)evenementen die op zondag worden georganiseerd.

Versterking van het gezin

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Wanneer relaties stuklopen, zijn kinderen vaak de dupe. Daarom willen we ons inspannen voor het instandhouden van relaties, zodat kinderen niet vroegtijdig in (langdurige) zorgtrajecten terecht komen.

Reclames die ontrouw stimuleren moeten worden geweerd in de openbare ruimtes in onze gemeente. Daarnaast moet relatietherapie en relatiebemiddeling mogelijk worden gemaakt.

(Jeugd)zorg

Er moet beter toezicht en controle komen op de uitgaven binnen het sociale domein. Vanzelfsprekend mogen jongeren niet de dupe worden van bezuinigingen. Zorg moet op zorgvuldige wijze worden toegewezen met duidelijke budget toewijzigingen. Misbruik en oneigenlijk gebruik van zorggeld moet hard worden aangepakt. Er moet ruime aandacht voor zorg en eenzaamheid zijn voor en onder de ouderen binnen onze gemeente.

Onderwijs

Waar mogelijk moet in iedere kern een basisschool blijven. De kwaliteit van het onderwijs is echter belangrijker dan de locatie. Als een school (door te weinig leerlingen) de gewenste kwaliteit niet meer kan borgen, moeten er keuzes worden gemaakt. Daarbij moeten ouders betrokken worden.

Jongeren

De uitvoering van besluiten op onderwerpen zoals duurzame energie, klimaatadaptatie, woningbouw, de ontwikkeling van het buiten gebied en het sociale domein, zijn generatie overschrijdend. Het is voor de PCG vanzelfsprekend om onze jongeren te betrekken. De PCG is daarom blij met het feit dat er een jongerenraad is en wil hier in de nieuwe raadsperiode nauw mee optrekken.

Cultuur

We willen dat het weer mogelijk wordt om subsidie te verlenen op het onderhoud van gemeentelijke monumenten.

Het karakteristieke landschap moet behouden en waar nodig versterkt worden. We willen dat hoogstamboomgaarden behouden blijven en klompenpaden in overleg met grondeigenaren worden uitgebreid.

Recreatie

Wij zijn geen voorstander van grootschalige recreatie. We willen graag een gemeente zijn voor fiets- en wandelrecreatie. Daarnaast zijn we voor kleinschalige verblijfsrecreatie zoals we nu al zien op boerderij-campings en kleinschalige bed-en-breakfast locaties.

Grote bungalowparken passen niet binnen onze gemeente en zeker niet wanneer deze in het karakteristieke buitengebied zoals bijvoorbeeld de uiterwaarden moeten komen.

Betaalbare woningen

Er moeten in de komende jaren veel huizen gebouwd worden. Zowel starterswoningen als sociale huurwoningen. Hiervoor moet door de gemeente actief worden samengewerkt met projectontwikkelaars, grondeigenaren en initiatiefnemers. Daarnaast moet er duidelijk beleidkomen voor het ontwikkelen van pre-mantelzorgwoningen, het splitsen van woningen en het transformeren van grote gebouwen naar bijvoorbeeld appartementen.

Werken

De gemeente Buren moet aantrekkelijk zijn om te wonen, maar Buren moet ook een gemeente zijn waar voldoende werk is. De gemeente Buren zal door middel van regelgeving en beleid een aantrekkelijk klimaat moeten scheppen om ondernemers goede kansen te bieden voor de ontwikkeling van hun bedrijven. Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van bedrijvigheid. Daarom is het oplossen van knelpunten in het wegennet van groot belang (zie bereikbaarheid).

Ondernemerschap

Ondernemers moeten niet gehinderd worden door onnodige regels en barières. Daarnaast moet de detailhandel in verschillende kernen worden gestimuleerd om de leefbaarheid te verhogen en de locale economie te bevorderen.

De agrarische sector heeft een belangrijke positie in de gemeente Buren die niet verslechterd mag worden. Zij moeten dan ook de ruimte krijgen voor schaalvergroting en verduurzaming.

Glasvezel

Betrouwbare internetverbindingen zijn steeds belangrijker. Of het nu gaat om zorg op afstand of thuiswerken, iedereen moet kunnen beschikken over internet via glasvezel.

Energie

We staan voor verantwoord klimaatbeleid. Dat betekent niet dat we klakkeloos vruchtbare landbouwgrond en mooi landschap moeten opofferen voor windmolens en zonnepanelen. Wij hebben een sterke voorkeur voor zon-op-dak en zon-op-water.

We zullen ons houden aan de regionale afspraken die gemaakt zijn wat betreft de opwekking van duurzame energie. Tegelijk staan we open voor alternatieve vormen zoals kernenergie en het gebruik van waterkracht.

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Steeds vaker krijgen we te maken met hittestress en wateroverlast. Daarom zullen we moeten zorgen dat we ook onze omgeving hierop aanpassen. We willen een strategische aanpak om wijken en dorpen te vergroenen. Maar ook is stabiel waterschap van belang voor onze agrariërs om zo de voedselvoorzieningen te kunnen blijven garanderen.

Biodiversiteit

De bevordering van biodiversiteit is van groot belang en een Bijbelse opdracht. Dit verdiend de aandacht van de gemeente in haar maai- en zaaibeleid. Ook dient de gemeente ondernemers en inwoners te informeren en te stimuleren om een bijdrage te leveren aan de bevordering van biodiversiteit.

Openbare Ruimte

De gemeente moet meer toezicht gaan houden op de uitvoering en kwaliteit van het onderhoud van de openbare ruimte. Daarnaast moet er meer oog zijn voor biodiversiteit en de wensen van inwoners en ondernemers. Burense ondernemers moeten kunnen inschrijven bij openbare aanbestedingen.

Begraafplaatsen

Begraafplaatsen zijn voor ons erg belangrijk. Deze horen er dan ook verzorgd en goed onderhouden uit te zien. Wij zullen ons hier ook in de komende raadsperiode voor in blijven zetten.

We willen enkele genomen besluiten terugdraaien wat betreft de kosten voor het onderhoud. Wanneer het onderhoud voor onbepaalde tijd is afgekocht, moet dit ook na 2030 blijven gelden.

Wegen

Het is belangrijk dat er evenwicht is tussen mobiliteit, woongenot en veiligheid. Veiligheid op de schoolroutes is een absolute vereiste. Kinderen moeten de schoolroutes zo veilig mogelijk kunnen afleggen. Daarnaast zijn er enkele plaatsen in de gemeente waar het verkeer enorm is toegenomen. Op deze locaties dient de veiligheid verbetert te worden.

De verkeersdoorstroming in de regio moet worden verbetert. In het bijzonder is de verbreding van de Rijnbrug wenselijk.

Financiën

We staan voor verantwoord financieel beleid waarbij er geen lastenverhoging plaatsvindt, dan indien nodig alleen de maximale inflatiecorrectie.

Gemeentelijk vastgoed

De gemeente moet geen vastgoedbeheerder zijn. Daarom vinden we dat bestaand vastgoed moet worden verkocht tegen marktconforme voorwaarden.

Voor het verkopen van het gemeentehuis is de PCG terughoudend. Dit moet eerst goed onderzocht worden zodat duidelijk is wat de financiële consequenties zijn en wat de gevolgen zijn voor de dienstverlening naar onze inwoners.

Dienstverlening

We willen geen onnodige regels en beperkingen. Inwoners en ondernemers moeten laagdrempelig contact kunnen onderhouden met de gemeente.

Herindeling

De PCG is tegen herindeling van de gemeente. Wel moet er met andere gemeenten worden samengewerkt, waar dat meerwaarde heeft. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar plattelandsgemeenten uit de regio.

Geen verkiezingsitems gevonden