Biodiversiteit

De bevordering van biodiversiteit is van groot belang en een Bijbelse opdracht. Dit verdiend de aandacht van de gemeente in haar maai- en zaaibeleid. Ook dient de gemeente ondernemers en inwoners te informeren en te stimuleren om een bijdrage te leveren aan de bevordering van biodiversiteit.

Openbare Ruimte

De gemeente moet meer toezicht gaan houden op de uitvoering en kwaliteit van het onderhoud van de openbare ruimte. Daarnaast moet er meer oog zijn voor biodiversiteit en de wensen van inwoners en ondernemers. Burense ondernemers moeten kunnen inschrijven bij openbare aanbestedingen.

Begraafplaatsen

Begraafplaatsen zijn voor ons erg belangrijk. Deze horen er dan ook verzorgd en goed onderhouden uit te zien. Wij zullen ons hier ook in de komende raadsperiode voor in blijven zetten.

We willen enkele genomen besluiten terugdraaien wat betreft de kosten voor het onderhoud. Wanneer het onderhoud voor onbepaalde tijd is afgekocht, moet dit ook na 2030 blijven gelden.

Wegen

Het is belangrijk dat er evenwicht is tussen mobiliteit, woongenot en veiligheid. Veiligheid op de schoolroutes is een absolute vereiste. Kinderen moeten de schoolroutes zo veilig mogelijk kunnen afleggen. Daarnaast zijn er enkele plaatsen in de gemeente waar het verkeer enorm is toegenomen. Op deze locaties dient de veiligheid verbetert te worden.

De verkeersdoorstroming in de regio moet worden verbetert. In het bijzonder is de verbreding van de Rijnbrug wenselijk.

Werken

De gemeente Buren moet aantrekkelijk zijn om te wonen, maar Buren moet ook een gemeente zijn waar voldoende werk is. De gemeente Buren zal door middel van regelgeving en beleid een aantrekkelijk klimaat moeten scheppen om ondernemers goede kansen te bieden voor de ontwikkeling van hun bedrijven. Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van bedrijvigheid. Daarom is het oplossen van knelpunten in het wegennet van groot belang (zie bereikbaarheid).

Recreatie

Wij zijn geen voorstander van grootschalige recreatie. We willen graag een gemeente zijn voor fiets- en wandelrecreatie. Daarnaast zijn we voor kleinschalige verblijfsrecreatie zoals we nu al zien op boerderij-campings en kleinschalige bed-en-breakfast locaties.

Grote bungalowparken passen niet binnen onze gemeente en zeker niet wanneer deze in het karakteristieke buitengebied zoals bijvoorbeeld de uiterwaarden moeten komen.

Cultuur

We willen dat het weer mogelijk wordt om subsidie te verlenen op het onderhoud van gemeentelijke monumenten.

Het karakteristieke landschap moet behouden en waar nodig versterkt worden. We willen dat hoogstamboomgaarden behouden blijven en klompenpaden in overleg met grondeigenaren worden uitgebreid.

Onderwijs

Waar mogelijk moet in iedere kern een basisschool blijven. De kwaliteit van het onderwijs is echter belangrijker dan de locatie. Als een school (door te weinig leerlingen) de gewenste kwaliteit niet meer kan borgen, moeten er keuzes worden gemaakt. Daarbij moeten ouders betrokken worden.

(Jeugd)zorg

Er moet beter toezicht en controle komen op de uitgaven binnen het sociale domein. Vanzelfsprekend mogen jongeren niet de dupe worden van bezuinigingen. Zorg moet op zorgvuldige wijze worden toegewezen met duidelijke budget toewijzigingen. Misbruik en oneigenlijk gebruik van zorggeld moet hard worden aangepakt. Er moet ruime aandacht voor zorg en eenzaamheid zijn voor en onder de ouderen binnen onze gemeente.

Versterking van het gezin

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Wanneer relaties stuklopen, zijn kinderen vaak de dupe. Daarom willen we ons inspannen voor het instandhouden van relaties, zodat kinderen niet vroegtijdig in (langdurige) zorgtrajecten terecht komen.

Reclames die ontrouw stimuleren moeten worden geweerd in de openbare ruimtes in onze gemeente. Daarnaast moet relatietherapie en relatiebemiddeling mogelijk worden gemaakt.