Vrijstelling onderzoeksplicht archeologie voor laan- en fruitboomteelt

Afgelopen week heeft het college van Buren een nieuwe beleidslijn vastgesteld m.b.t. de uitzondering voor archeologisch onderzoek voor de laan- en fruitboomteelt. De discussie hierover in het bestemmingsplan is destijds in 2009 ook aan de orde geweest. De PCG heeft toen als reactie daarop een amendement ingediend wat er toe leidde dat er een vrijstelling was voor dit onderzoek als het ging om percelen welke voor laan- en fruitboomteelt werden bestemd. Dit amendement werd toen unaniem door de raad aangenomen.

Echter, inzichten en meningen veranderen. Zo ook in onze gemeente, waardoor er begin vorig jaar over de uitleg en de interpretatie ervan onduidelijkheid ontstond. Na veel overleg, discussie, onderzoek en inbreng van en door externe partijen. Ook TCO (Tree Center Opheusden) en de NFO (Nederlandse Fruitteelt Organisatie) hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. Als PCG fractie hebben we op een constructieve wijze overleg gevoerd met het college en collega-fracties om de algehele belangen en de intentie van het amendement van destijds opnieuw scherp te zetten. We zijn dan ook enorm verheugd dat het college na dit proces de nieuwe beleidslijn heeft vastgesteld met behoud van de werkelijke uitleg van het amendement uit 2009, voor zowel bestaande als nieuwe percelen voor de laan- en fruitboomteelt.